Poslání a cíle

Česká společnost pro operační výzkum má následující poslání a cíle:

  1. Podporovat rozvoj operačního výzkumu jako vědního oboru. Za tímto účelem Společnost organizuje zasedání, konference a semináře a vytváří prostor pro publikaci výsledků vědecké a aplikační činnosti v oblasti operačního výzkumu.
  2. Podporovat vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené na oblast operačního výzkumu. Za tímto účelem Společnost pořádá přednášky a semináře určené pro řídící pracovníky ze sféry průmyslu, obchodu a zemědělství a pro pracovníky centrálních řídících institucí a školství s cílem informovat tyto pracovníky o možnostech aplikací operačního výzkumu v oblastech jejich profesionálního působení. Vykonává poradenskou činnost o možnostech získání kvalifikace v oblasti operačního výzkumu a sleduje úroveň výuky operačního výzkumu ve veřejných i soukromých institucích. Společnost dbá o standardizaci terminologie z oblasti operačního výzkumu v českém jazyce.
  3. Rozšiřovat užitečné aplikace operačního výzkumu.
  4. Organizovat a koordinovat spolupráci s partnerskými společnostmi podobného typu v České republice a v zahraničí. V rámci svého rozpočtu přispívá na účast svých členů na zahraničních odborných konferencích a organizuje pobyty zahraničních odborníků z oboru operačního výzkumu v České republice.

Rada společnosti

doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.

Prezident

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

kopa@karlin.mff.cuni.cz

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.

Viceprezident

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

brozova@pef.czu.cz

prof. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Viceprezident

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická

plevny@kem.zcu.cz

prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA

Člen rady

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

pfiala@vse.cz

prof. Ing. Hančlová Jana, CSc.

Člen rady

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

jana.hanclova@vsb.cz

prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

Člen rady

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

jablon@vse.cz

doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

Člen rady

Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta

subrt@pef.czu.cz

doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D.

Tajemník

Škoda Auto Vysoká škola

fabry@savs.cz

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

Pokladník

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky

kuncovam@vse.cz

Volení členové rady byli zvoleni členskou schůzí konanou 9. 9. 2020 v Brně. Tajemník a pokladník společnosti byli jmenováni tamtéž.

Dokumenty

Následující oficiální dokumenty jsou k dispozici ke stažení:

Přidružené společnosti