Přeskočit navigaci

Stanovy České společnosti pro operační výzkum

Článek I - Název


Organizace má název Česká společnost pro operační výzkum, zkráceně ČSOV, anglicky Czech Society for Operations Research, v textu dále Společnost. Sídlem Společnosti je Praha.


Článek II - Cíle


Cílem společnosti je:

 • (a) Podporovat rozvoj operačního výzkumu jako vědního oboru. Za tímto účelem Společnost organizuje zasedání, konference a semináře a vytváří prostor pro publikaci výsledků vědecké a aplikační činnosti v oblasti operačního výzkumu. Organizuje stáže svých členů na pracovištích zaměřených na teoretický rozvoj anebo aplikace operačního výzkumu, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
 • (b) Podporovat vzdělávací a osvětové aktivity zaměřené na oblast operačního výzkumu. Za tímto účelem Společnost pořádá přednášky a semináře určené pro řídící pracovníky ze sféry průmyslu, obchodu a zemědělství a pro pracovníky centrálních řídících institucí a školství s cílem informovat tyto pracovníky o možnostech aplikací operačního výzkumu v oblastech jejich profesionálního působení. Vykonává poradenskou činnost o možnostech získání kvalifikace v oblasti operačního výzkumu a sleduje úroveň výuky operačního výzkumu ve veřejných i soukromých institucích. Společnost dbá o standardizaci terminologie z oblasti operačního výzkumu v českém jazyce.
 • (c) Rozšiřovat užitečné aplikace operačního výzkumu. Za tímto účelem Společnost zprostředkuje pro soukromé firmy i veřejné instituce bezplatně orientační konzultace svých členů, kteří mají profesně nejlepší předpoklady pro úspěšné vyřešení daného problému. Společnost sleduje komerčně prováděnou konzultační činnost v oblasti operačního výzkumu a objektivně informuje širší veřejnost o její úrovni.
 • (d) Organizovat a koordinovat spolupráci s partnerskými společnostmi podobného typu v zahraničí. V rámci svého rozpočtu přispívá na účast svých členů na zahraničních odborných konferencích a organizuje pobyty zahraničních odborníků z oboru operačního výzkumu v České republice (dále ČR).

Článek III - Členská základna


 • 1. Členská základna Společnosti sestává z fyzických osob, jež jsou občany ČR (individuální členství) a právnických osob, které jsou registrované v ČR (kolektivní členství).
 • 2. Všichni individuální členové mají stejná práva, včetně hlasování, vykonávání funkcí a práce v Radě Společnosti.
 • 3. Při účasti na akcích Společnosti mají její členové zvláštní výhody.
 • 4. Kolektivními členy se mohou stát podniky, instituce nebo jiné organizace, které chtějí podporovat činnost Společnosti.
 • 5. Členství ve Společnosti předpokládá vědeckou a odbornou kvalifikaci a není omezeno rasou, náboženstvím a politickou příslušností.

Článek IV - Individuální členství


 • 1. Kandidát na individuální členství předloží sekretariátu Společnosti přihlášku, v níž uvede svoji kvalifikaci a jako referenci jména dvou členů Společnosti.
 • 2. O přijetí za člena Společnosti rozhodne Rada Společnosti.

Článek V - Kolektivní členství


Podmínky pro kolektivní členství jsou stanoveny vždy písemnou dohodou mezi zájemcem a Společností.


Článek VI - Funkcionáři


 • 1. Všichni funkcionáři Společnosti musí být členy Společnosti v době jejich jmenování do funkce. Funkcionáři Společnosti jsou zpravidla jmenováni členové, kteří prokázali dlouhodobou angažovanost a publikační činnost v oblasti operačního výzkumu.
 • 2. Prezident je vedoucím výkonným funkcionářem Společnosti, který vykonává všechny povinnosti vymezené Stanovami nebo, pokud nejsou ve Stanovách specifikované, uložené Radou.
 • 3. Viceprezident (který se stane prezidentem po uplynutí lhůty jeho funkce jako viceprezidenta) pomáhá prezidentovi plnit ty povinnosti, které mu určí prezident. V případě, že prezident, podle jednomyslného výsledku hlasování členů Rady přítomných na zasedání Rady, není schopen vykonávat funkci, přebírá viceprezident výkon povinností prezidenta. Postup viceprezidenta do funkce prezidenta nebude ovlivněn převzetím a výkonem povinností prezidenta v průběhu kterékoliv části jeho období jako viceprezidenta.
 • 4. Tajemník vykonává povinnosti obvyklé pro úřad sekretariátu organizace a povinnosti určené těmito Stanovami a vyplývající z činnosti Rady.
 • 5. Pokladník vykonává povinnosti obvyklé pro funkci pokladníka organizace a povinnosti požadované těmito Stanovami a vyplývající z činnosti Rady.

Článek VII - Rada Společnosti


 • 1. Rada řídí záležitosti Společnosti, svolává zasedání, určuje programovou a publikační politiku, investuje a spravuje fondy Společnosti a schvaluje ustanovení výborů.
 • 2. Radu Společnosti tvoří funkcionáři Společnosti, bezprostředně minulý prezident a šest dalších členů Společnosti.
 • 3. Rada obsazuje všechna uvolněná místa většinovým hlasováním členů Rady přítomných na zasedání Rady s těmito výjimkami:
  • (a) funkci prezidenta přebírá viceprezident,
  • (b) pokud jsou neobsazeny jak funkce prezidenta, tak i viceprezidenta, může Rada zvolit dočasného prezidenta,
  • (c) volná funkce viceprezidenta zůstane neobsazená až do regulérních voleb podle těchto Stanov,
  • (d) pokud není k dispozici bezprostředně minulý prezident, jeho místo zůstává neobsazené, takže Rada Společnosti se skládá z 11 resp. 10 členů.
  Kterýkoli člen Rady, zvolený Radou, bude dočasně zastávat funkci do nejbližšího valného shromáždění, anebo do doby, pokud on nebo jeho nástupce nebude regulérně zvolen dle Stanov.

Článek VIII - Volba a funkční období funkcionářů a Rady


 • 1. Viceprezident, tajemník, pokladník a dva další členové Rady, kteří v době nominace do funkce musí být členy Společnosti, jsou voleni každé dva roky tajným hlasováním. Volbou je obsazována i uvolněná funkce prezidenta a člena Rady.
 • 2. Pro účel volby ustanoví viceprezident po schválení Radou pětičlenný Nominační výbor.
 • 3. Nejpozději pět měsíců před plánovaným datem zasedání valného shromáždění jmenuje Nominační výbor jednoho nebo více kandidátů na každou obsazovanou funkci a tajemník seznámí s těmito nominacemi členskou základnu.
 • 4. Tajemník přijímá dodatečné nominace peticí od alespoň pěti členů v tom případě, obdrží-li je alespoň tři a půl měsíce před plánovaným datem začátku valného shromáždění.
 • 5. Nejpozději šest týdnů před valným shromážděním pošle tajemník každému členovi hlasovací lístek obsahující jména kandidátů nominovaných Nominačním výborem a peticí a prázdné místo, do něhož může volič napsat jiná jména.
 • 6. Lístek, na němž oprávněný volič nevyznačil svoji volbu, a který neobdržel tajemník nebo představitel jmenovaný prezidentem v zalepené obálce se jménem voliče nejpozději dva týdny před valným shromážděním, nebude započítaný.
 • 7. Hlasovací lístky sčítají skrutátoři jmenovaní prezidentem a výsledky budou oznámeny na následujícím valném shromáždění, na němž budou vyhlášeni kandidáti na obsazované funkce zvolení největším počtem kladných hlasů. V případě rovnosti hlasů na kteroukoliv funkci vyberou jednoho z těchto kandidátů členové přítomní na valném shromáždění tajným hlasováním.
 • 8. Funkční období začíná od zasedání valného shromáždění. Viceprezident bude od zvolení pracovat v Radě šest let, z toho dva roky jako viceprezident, dva roky jako prezident a dva roky jako minulý prezident. Tajemník a pokladník jsou voleni na dvouleté období a mohou vykonávat funkci dvě po sobě následující období. Další dva členové Rady, volení každé dva roky, pracují po dobu šestiletého období. Jestliže zvolený člen Rady nedokončí období, zvolený náhradník bude ve funkci po zbývající část tohoto období.
 • 9. Žádný funkcionář nebo člen Rady nemůže být volen do téže funkce ve dvou po sobě následujících období s výjimkou (a) tajemníka, (b) pokladníka a (c) člena Rady, jenž byl zvolen na uvolněné místo na období kratší tří let.

Článek IX - Sekce


 • 1. Po schválení v Radě mohou členové organizovat sekce na podporu cílů Společnosti. Sekce mohou být odborné a územní.
 • 2. Členové, kteří chtějí vytvořit sekci, předloží Radě ke schválení petici a návrh obsahového zaměření a organizačních zásad.
 • 3. Sekce Společnosti může být rozpuštěna rozhodnutím Rady.

Článek X - Změny Stanov


 • 1. Změny Stanov lze provést pouze na základě formálních návrhů, které vyplynou z diskuse na regulérně plánovaném valném shromáždění a z tajného hlasování, splňujícího níže uvedená pravidla.
 • 2. Změnu může navrhnout Rada, anebo petice prezidentovi podepsaná alespoň 10 členy Společnosti.
 • 3. Tajemník rozešle kopie navržené změny všem členům Společnosti nejpozději tři týdny před plánovaným valným shromážděním Společnosti a vytvoří prostor pro diskusi na tomto shromáždění.
 • 4. Nejpozději osm týdnů po tomto shromáždění rozešle tajemník kopie navržené změny, vysvětlení cílů změny, hlasovací lístky a datum platnosti změny všem členům.
 • 5. Změna navržená Radou může, podle rozhodnutí Rady, být předložena členské základně s modifikacemi vypracovanými na základě diskuse na valném shromáždění. Změna navržená peticí se předkládá v originálním tvaru, ale Rada má právo navrhnout dodatky (opravy) ke změně.
 • 6. Hlasovací lístek, na němž oprávněný volič nevyznačil svoji volbu, a který nebyl tajemníkovi vrácen v zalepené obálce se jménem voliče nejpozději k datu jím určeném, nebude započítaný. Datum pro vrácení hlasovacího lístku může být nejdříve dvanáct týdnů po datu valného shromáždění.
 • 7. K přijetí navržené změny je požadován souhlas nejméně dvou třetin hlasujících členů. Sčítaní vykonají skrutátoři jmenovaní prezidentem.
 • 8. Výsledek hlasování oznámí tajemník členské základně. V případě schválení se změna stává platnou k předem stanovenému datu.

Článek XI - Výbory


 • 1. Stálé a ad hoc výbory ustanovuje prezident po konzultaci s viceprezidentem a po schválení v Radě. Stálé výbory Společnosti jsou nominační, publikační a programový.
 • 2. Stálé výbory a libovolné ostatní výbory ustanovované prezidentem spravují své záležitosti podle pravidel, které k tomuto účelu může přijmout Rada.

Článek XII - Shromáždění a zasedání


 • 1. Valné shromáždění Společnosti se koná jednou ročně v termínu určeném Radou. Na valném shromáždění jsou projednávány zprávy funkcionářů, zprávy skrutátorů o volbách funkcionářů, úvahy o změnách Stanov a ostatní záležitosti.
 • 2. Další shromáždění Společnosti, na která mohou být naplánována pracovní zasedání, jsou svolávána tak, jak určí Rada.
 • 3. Zasedání Rady jsou svolávána spolu se shromážděními Společnosti a tehdy, požádá-li o to prezident, anebo tři jiní členové Rady, ale pouze po oznámení všem členům Rady. Rada je schopna usnášení, je-li přítomná většina jejích členů. Za výjimečných okolností může být použito hlasování poštou. Je-li použito tohoto způsobu hlasování, není pro schválení akce požadován většinový souhlas úplné Rady.

Článek XIII - Hospodaření Společnosti


 • 1. Hospodaření Společnosti vychází ze všeobecně platných pravidel pro hospodaření podobných organizací.
 • 2. Příjmy společnosti tvoří (a) členské příspěvky, (b) příspěvky kolektivních členů, (c) příjmy z organizování odborných a vzdělávacích akcí a z konzultační a publikační činnosti a (d) podpory a dary.

Článek XIV - Příspěvky


 • 1. Členské příspěvky individuálních a kolektivních členů určí Rada Společnosti.
 • 2. Rada může stanovit snížené členské příspěvky pro členy-studenty, pro členy-důchodce a pro osoby vykonávající vojenskou službu.

Článek XV - Ukončení členství


 • 1. Každý člen Společnosti může ukončit členství předložením písemné resignace tajemníkovi.
 • 2. Pokud některý člen nezaplatí příspěvky v termínu určením Radou, bude po předběžném upozornění jeho jméno vyškrtnuto z členských seznamů.
 • 3. Členovi, jehož chování by mohlo poškodit dobré jméno Společnosti, může být odebráno členství a výkon jakékoliv funkce dvoutřetinovým rozhodnutím úplné Rady, poté, co mu bylo alespoň 20 dní před schůzí oznámeno, jaká obvinění jsou proti němu vznesena a byla mu dána možnost tato obvinění vyvrátit osobně, písemně nebo prostřednictvím pověřeného zástupce.

Článek XVI - Publikace


Každý člen Společnosti, který zaplatil příspěvky v plné výši, má právo na odběr informačních publikací Společnosti.


Článek XVII - Referáty


 • 1. K prezentaci na shromáždění Společnosti budou přijaty pouze ty referáty, ke kterým obdrží tajemník název referátu a jeho abstrakt do termínu stanoveném v oznámení o svolání shromáždění.
 • 2. Jakýkoliv abstrakt, který bude doručen do stanoveného termínu, bude zařazen do programu shromáždění za předpokladu, že odpovídá běžným morálním a etickým normám a týká se operačního výzkumu.
 • 3. Tajemník má právo určit maximální čas pro ústní prezentaci a diskusi každého referátu.

Článek XVIII - Spolupráce


 • 1. ČSOV může spolupracovat s jinými organizacemi, jejichž cíle jsou v souladu s Článkem II Stanov Společnosti.
 • 2. Společnost může spolupracovat s ostatními profesionálními společnostmi takovým způsobem, jenž je v souladu se stanovami a pravidly stálých výborů Společnosti. Tato spolupráce může obsahovat reciproční snížení povinností.

 

Správce stránekÚvod | Aktuality | Rada